FUNDACJA DZIECI I RODZIN UBOGICH 

Komu Pomagamy i Dlaczego FUNDACJA DZIECI I RODZIN UBOGICH
powstała w celu wspierania i pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, rodzinom wielodzietnym, w których rodzice nie pracują, które pomimo otrzymywanej pomocy od państwa często żyją w niedostatku , w bardzo złych warunkach materialnych.
Fundacja pod opiekę chce wziąć także samotne matki którym w wielu przypadkach cięzko jest pogodzić pracę zarobkową z samotnym wychowywaniem dzieci. Fundacja chce także pomagać dzieciom niepełnosprawnym z rodzin ubogich.
Powstawanie fundacji, których celem jest poprawa warunków zycia dzieci z rodzin ubogich jest bardzo ważne nie tylko w celu zapewnienia bieżacych potrzeb tych rodzin ale również wpływa na rozwój społeczeństwa , zapobiega przyszłemu bezrobociu.
Polepszenie warunków żywnościowych , materialnych i mieszkaniowych ma znaczący wpływ na życie, często niewydolnych finansowo rodzin wielodzietnych .

Rodziny ubogie i problem niedożywienia.

Bieda pociąga za sobą wiele skutków, jedne są bardzo widoczne, inne ukrywane. Grono ludzi ubogich żyjących w bardzo trudnych warunkach wciąż się powiększa. Nie mają oni szans na godne życie. Godne życie dla ludzi pozbawianych bezpieczeństwa materialnego i finansowego oznacza możność zaspokojenia elementarnych potrzeb. Niestety nawet te niewygórowane pragnienia pozostają często w sferze marzeń. Rodziny biedne muszą walczyć o przetrwanie, wegetują, gonią za pieniądzem, by tylko móc „jakoś” żyć. W wielu domach w Polsce toczą się ciągłe kalkulacje ekonomiczne, wybory między „Być a mieć”, rezygnacje i zmiany priorytetów. Trudny jest los ludzi żyjących w ciągłym niedostatku , ciężko w takich warunkach wychowywać dzieci. Ubóstwo ogranicza, bowiem potrzeby, aspiracje, marzenia. Bieda w domu oznacza lęk, monotonię, nerwowość, brak radości i realnych perspektyw. Im uboższa rodzina tym trudniej wywiązać się z przynależnych jej funkcji. Tym mniejsze możliwości starannego wychowania i wykształcenia dzieci.
Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia człowieka. Wywiera istotny wpływ na zachowanie dzieci , kształtuje ich stosunek do siebie samych, innych osób, świat wartości, system norm, wzorce postępowania. W dużej mierze od rodziny i wychowania zależy szczęście i powodzenie w przyszłym dorosłym życiu. W rodzinie biednej często niezaspokojone są podstawowe potrzeby takie jak: bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, potrzeba jedzienia, picia, ciepła i czułości.
Bieda prowadzi do tego, iż ze względów oszczędnościowych przygotowuje się mało wartościowe potrawy, co prowadzi do niedożywienia. Dzieci się źle rozwijają chorują przyjmuja za mało witamin. Regularne, racjonalne odżywianie jest ważne dla uzyskania odpowiedniego stopnia koncentracji i przekłada się na zdobyte w szkole wiadomości i umiejętności. Dzieci niedożywione mają więc o wiele mniejsze szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.

Warunki mieszkaniowe rodzin ubogich wielodzietnych.

Mieszkanie decyduje zarówno o materialnych jak i społecznych warunkach, w których żyje i rozwija się człowiek.
Warunki mieszkaniowe rodzin żyjących w ubóstwie to na ogół ciasnota, zwłaszcza w przypadku rodzin wielodzietnych. Często w jednym pokoju mieszkają razem dziadkowie, rodzice i dzieci.
Najczęściej w tych przeludnionych mieszkaniach nie ma łazienki i ubikacji. Członkowie rodzin nie posiadają własnych miejsc do spania. Dzieciom brak jest miejsca do zabawy, a potem do nauki. Młodsze odczuwają ten brak mniej dotkliwie, ale starsze, uczące się, odrabiające lekcje w przypadkowych niedostosowanych miejscach ponoszą konsekwencje tego w szkole.
Mieszkania rodzin biednych są często niezwykle zaniedbane. Niedogrzanie pomieszczeń, ze względu na brak finansów, prowadzi do zawilgocenia i zagrzybienia ścian. Grzyby rozwijające się na ścianach wydzielają toksyczne dla organizmu substancje są przyczyną częstych chorób u dzieci takich jak : zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, alergia i astma.
Brak pieniędzy prowadzi do tego, iż biedni rodzice szczególnie z rodzin wielodzietnych nie wykupują dla chorych dzieci lekarstw, jest to przyczyną częstych hospitalizacji, niejednokrotnie kilku dzieci z jednej rodziny.
Zła sytuacja ekonomiczna rodziny i fatalne warunki mieszkaniowe wpływają na nieprzystosowanie społeczne dziecka.

Dzieci z rodzin ubogich w szkole


Dzieci z rodzin ubogich często czują się gorsze do osób lepiej sytuowanych materialnie, są gorzej ubrane , mieszkają w zniszczonych mieszkaniach, to powoduje ich brak wiary w siebie, a w konsekwencji rodzi bunt i agresję . Dzieci z biednych rodzin często są agresywne, w szkole wdają się w bójki, łatwo wpadają w nałogi.
Dzieci z rodzin dotkniętych niedostatkiem, wychowują się w atmosferze napięcia i nerwowości. Często mają problemy w szkole. Ich szanse w porównaniu z rówieśnikami są już na samym początku kariery szkolnej mniejsze. Nie mogą w zasadzie liczyć na żadną pomoc, wobec tego są skazane na niepowodzenia. Trudna sytuacja materialna w rodzinie powoduje w wielu przypadkach brak zainteresowania rodziców postępami w nauce dziecka. Rodzice nie kontrolują zeszytów dziecka, nie pomagają mu w odrabianiu lekcji, ignorują zaproszenia na zebrania organizowane przez wychowawców. Zabezpieczenie skromnego bytu materialnego pochłania ich w takim stopniu, że wszystko inne staje się nieważne. Rodzice nie przejawiają w stosunku do dzieci aspiracji edukacyjnych. Taki klimat wychowawczy nie sprzyja uczeniu się, nie mobilizuje dziecka do kształcenia się , sprawia, że jego aktywność spada do minimum.
Warunki materialne, w jakich dzieci wzrastają, ich sytuacja rodzinna oraz miejsce w rodzinie rzutują, na pozycję dziecka w społeczeństwie. Determinują w dużym stopniu ich życiowy start . Dzieci z biednych rodzin wielodzietnych bardzo często powielają błędy swoich rodziców, brak dobrych przykładów i brak zainteresowania spłeczeństwa ich sytuacją powoduje, że nawet nie wiedzą w jaki sposób osiągnąc sukces, co zrobić zeby było „lepiej”. Jak wyjśc z błędnego koła niedostatku.

FUNDACJA DZIECI I RODZIN UBOGICH chce wyjśc naprzeciw tym problemom i pomóc biednym rodzinom. Fundacja chce dotrzeć do jak największej ich ilości . Zależy nam na dzieciach aby nie chodziły głodne , nie marzły zimą w swoich domach i nie chodziły w zniszczonych ubraniach, chcemy sprawić aby poczuły się lepiej, żeby zobaczyły że chcieć znaczy móc, a tylko dzięki pracy i zaangażowaniu można cos zmienić np. wyremontować chociażby jeden pokój w mieszkaniu , usunąc grzyba ze scian , pomalować, zrobić ładną podłogę i zamienic zniszczone meble na lepsze.Fundacja chce się głównie skupić na rodzinach ubogich gdyż wielokrotnie są one w bardzo cięzkiej sytujacji . Rodzice w rodzinach wielodzietnych i biednych są w wielu przypadkach niezaradni życiowo nie wiedzą co mogą zrobić, żeby ich sytuacja była lepsza. Pomoc jaką otrzymują od państwa, Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej jest znikoma w porównaniu do ich problemów. Samotne matki mające po kilkoro dzieci, będące nieraz wdowami , nie otrzymują alimentów ani rent na dzieci , gdyż ojcowie nigdy nie pracowali legalnie. Takim matkom cięzo pójść do pracy ze względu na małe dzieci , często ich jedynym żródłem utrzymania jest zapomoga z Ośrodków Pomocy Społecznej.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!